top of page

F-GASS INFO:

Informasjon til eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper med F-gass kuldemedium.

 

Etter 1. september 2013 er det lovpålagt for eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper, å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. Dette innebærer at eier må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap, samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.

 

F-gass er:

Det finnes mange kombinasjoner av kuldemedium med fluorholdige substanser, men blant de mest anvendte er eksempelvis R134a, R404A, R407A, R407C, R410 og R507.

 

Lekkasjekontroll og loggbok

Det påhviler anleggseier/bruker av slikt utstyr å utføre lekkasjekontroll. Eiere/operatører av utstyr skal bekrefte at disse er kontrollert for lekkasjer av sertifisert personell:

1. Utstyr som inneholder 3 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert år (hver 12.måned). Dette gjelder ikke utstyr med hermetisk lukkede systemer som er merket som dette og inneholder mindre enn 6 kg fluorert drivhusgass.

2. Utstyr som inneholder 30 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hvert halvår (hver 6.måned).

3. Utstyr som inneholder 300 kg eller mer fluorert drivhusgass skal kontrolleres for lekkasjer minst hver 3.måned.

4. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret for å sikre at reparasjonen har vært effektiv.

Alle kontrollene må føres i egen loggbok for anlegget.

 

Kuldemedieregnskap

For alle anlegg over 3 kg skal det føres et regnskap over hvem som har fylt kuldemedium, når, hvor og hvorfor. Dette regnskapet skal ligge tilgjengelig for neste servicemann.

Denne plikten er pålagt eieren, eller den eieren har utpekt som driftsansvarlig. Det er viktig å være oppmerksom på at det kun er fagpersoner med F-gass sertifikat i kategori I, som kan fylle på eller tappe av kuldemedium.

 

Mer om F-gass

Mer om regelverket kan du lese på:

http://www.returgass.no/Hovedmeny/F-gass forordningen.aspx

http://www.klif.no/no/naringsliv/EU-forordningen-pa-fluorholdige-klimagasser/Informasjon-til-kuldebransjen-inkl-varmepumper-og-luftkondisjonering/

Vi er opptatt av at eiere og brukere av kuldeanlegg og varmepumper har en trygg og miljøvennlig drift av sine anlegg. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller anmerkninger til denne informasjonen.

bottom of page